1. صابون جامد می خواهید درست کنید یا مایع؟

2. وزن کل روغن ها

3. میزان آب مقطر در دستور

4. میزان سوپرفت و معطر کننده

5. روغن های مورد نظر را انتخاب کنید.

  • روغن بادام شیرین جزئیات افزودن حذف

6. درصد روغن ها را مشخص کنید.

هیچ روغنی انتخاب نشده است.

مجموع کل درصد های شما می بایست برابر با 100 باشد.